Veel gestelde vragen

 

 

 • Wat is Cofam-II?

  In 2003 heeft Prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn van TNO-FEL samen met CRF-I in Schaik en TNO-TM te Soesterberg in opdracht van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post{DGTP} van het Ministerie van EZ, VWS en VROM onderzoek gedaan naar
  eventuele effecten van UMTS op de mens. Het Ministerie van Economische zaken fungeerde hierbij als coördinator. Het onderzoek is uitgevoerd met een door de Medisch Ethische Toetsingscommissie goedgekeurd onderzoeksprotocol.

  Daar kwamen om kort te gaan, statistisch significante a-thermische biologische reacties naar voren die men niet verwacht had. Het TNO-onderzoek is uitgevoerd met lage veldsterkten, vergelijkbaar met die afkomstig van een basisstation waaraan men in de dagelijkse praktijk maximaal kan zijn blootgesteld.

  Besloten werd hier geen ruchtbaarheid aan te geven en het onderzoek in Zwitserland door onafhankelijke onderzoekers van de Forschungsstiftung Mobilkommunikation te laten controleren. Deze constateerden dat er geen aanwijzing was dat UMTS-velden gedurende relatief korte termijn; gezondheidsklachten veroorzaken.
  Tot zover dit Cofam-II onderzoek.

  Daar had staatssecretaris Van Geel op gewacht en riep van de daken dat UMTS geen kwaad kan en dat er nu geplaatst kon worden.

  De onderzoekers van Cofam-II hadden echter een voorbehoud gemaakt:
  ,,No conclusions can be drawn regarding short term-effects of cell Phone exposure or the effects of long-term base station-like exposure on human health.”

  Ofwel: er is nog meer onderzoek nodig.

  Alle veel gestelde vragen • Wat is eigenlijk het verschil tussen Bluetooth, WLAN, WiMAX en BWA?

  Dit zijn benamingen voor radioverbindingen die met verschillende frequenties in het microgolfbereik werken en verschillende afstanden kunnen overbruggen.
  Er is ook onderscheid in het aantal apparaten en de manier waarop je ze kan gebruiken.

  Bluetooth gebruikt de frequenties tussen 2,402 en 2,480 GHz. { dezelfde frequenties [2,45 GHz.] waarin een magnetron functioneert }. Bluetooth is een radionetwerk voor korte afstanden, meestal binnen kantoorruimtes. Er kunnen tot 8 apparaten aangesloten worden,
  bijvoorbeeld een computer, mobieltje of printer, waarbij één van de apparaten de anderen aanstuurt. Storingen kunnen optreden door magnetrons, draadloze besturing van garagedeuren en autosloten, Dect-telefoons en WLAN-netwerken. Bovendien zijn ze af te luisteren.

  WLAN [Wireless Local Area Network] is een radionetwerk wat ook wel Wi-Fi genoemd wordt. Het is sneller dan Bluetooth en heeft een grotere bereik. In binnenruimtes is dit 30 tot 80 meter en met richtantennes is in het vrije veld een bereik van meerdere kilometers mogelijk. De aansturing gebeurt door zogenaamde Accesspoints, de basis stations
  van het netwerk. De frequenties liggen rond de 2,4-2,5 GHz. en 5,15-5,7 GHz.

   

  BWA [Broadband Wireless Access] is een nieuw systeem van radioverbindingen voor snelle Internettoegang, dat nog in opbouw is en vele gebruikmogelijkheden heeft.
  BWA gaat frequenties gebruiken tussen 3,4 en 3,6 GHz. en kan indien nodig van 3,6 GHz. tot 3,8 GHz. uitgebreid worden.

  WiMAX-netwerken [ Worldwide Interopeability for Microwave Acces] zijn regionale radionetwerken, die een bereik hebben van 20 tot wel 50 km.
  Als centrale aansturing dient een basisstation, dat regelt wie er op een bepaalt moment zenden kan. WiMAX-netwerken maken DSL-verbindingen mogelijk op plaatsen waar geen draadverbindingen aanwezig zijn. De frequenties liggen tussen de 2 en 12 GHz.

  Alle veel gestelde vragen

    

 • Wat is eigenlijk een SAR?

  De SAR-waarde [ Specifieke Absorbtion Rate ] is een maat voor de in levende wezens en voorwerpen ingedrongen elektromagnetische straling. De maateenheid hiervoor is Watt per kilo lichaamsweefsel [W/kg]. De indringdiepte hangt af van de golflengte en de samenstelling van het materiaal af.
  De SAR geeft eveneens aan, hoeveel er in het lichaamsweefsel of door andere materialen wordt [geabsorbeerd] opgenomen. Straling die in materie dringt, kan daar uitwerkingen hebben. De belangrijkste werking is bijvoorbeeld het opwekken van warmte [het thermisch effect]. Dit effect wordt o.a. bij magnetrons gebruikt.
  Naast het thermisch effect is er ook een a-thermisch effect, die bij stralingsdichtheden ónder de zogenaamde thermische drempel optreden. Deze effecten zijn bijvoorbeeld het vormen van radicalen, verandering van de eigenschappen der celmembranen en van de hersengolven.

  De straling verdeelt zich in het lichaamsweefsel niet gelijkmatig, want ieder soort weefsel heeft een andere absorptie capaciteit. Sterk waterhoudend weefsel absorbeert sterker dan vochtarm. Daarnaast wordt de straling aan de orgaanoppervlakte afgebogen of gereflecteerd, zodat er enerzijds plaatsen zijn waar een geringere stralingsdichtheid is en op andere plaatsen kan het tot ,,hot spots ,, komen.

  Mobieltjes moeten zo geconstrueerd worden, dat ze aan de  grenswaarde van 0,8 Watt/kg, gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel, bij maximaal vermogen voldoen.
  De manier van meten is precies vastgelegd. Gecontroleerd wordt het nakomen van deze grenswaarde met een vloeistof gevuld kunsthoofd, die de samenstelling in een menselijk hoofd moet nabootsen.
  Natuurlijk kan een kunststof hoofd niet de echte verhoudingen aan een levend lichaam nabootsen.

  Bij het telefoneren met het mobieltje wordt meestal de grenswaarde niet overschreden, omdat het apparaat slechts zelden met maximaal vermogen hoeft te zenden; dit dankzij de automatische vermogensregelaar.
  Toch kan er bij langdurige telefoongesprekken tot opwarming van weefsel aan het hoofd komen.

  De vandaag de dag op de markt aangeboden mobieltjes hebben een groot onderscheid met betrekking tot deze SAR-waarden. Daar met men bij aankoop goed op letten.

  Alle veel gestelde vragen • Wat is elektrosmog?

  Het woord “ elektrosmog” is rond de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan. Het woord zelf is niet geheel wetenschappelijk juist, maar er is mee te leven. Smog betekent; een door uitlaatgassen belaste lucht, die gevaar voor de gezondheid oplevert. ,, Elektrosmog ,, wil de stralenbelasting, veroorzaakt door elektromagnetische velden en golven omschrijven.

  Ongeveer 120jaar geleden is het verschijnsel ,, Elektrosmog ,, ontstaan bij het ontsteken van de eerste[op gelijkstroom werkende] elektrische lamp door Thomas Edison. Rond die periode ontwikkelde Nicola Tesla het wisselstroomsysteem; een Extreem Laag Frequent[ELF]
  elektromagnetisch veld van 60 Hertz.

  Een paar jaar na de uitvinding van Edison ontdekte Heinrich Hertz de draadloze overdracht van elektrische energie d.m.v. de beroemde luchtspleten. Dit was eigenlijk al door Galvani een honderd jaar eerder ontdekt en was het begin van de elektromagnetische golven,
  die men voor allerlei zenders kon gebruiken.

  Alle veel gestelde vragen
 • Wat is Epidemiologie?

  Wanneer er sprake is van epidemiologische studies,gaat het altijd om statistieken,               
  dus om het rekenen met ziektegevallen.
  De definitie van epidemiologie is ,, De leer van de volksziekten’’ ofwel;

  Wetenschap van het optreden van ziekten in de menselijke bevolking.

  Een epidemie[ Grieks voor ,, in volk verbreid’’] is een ziekte die talrijk in een bepaalde periode in een bepaald gebied optreedt.
  Als deze ziekte zich wereldwijd verspreidt, spreekt men van een ,, PANDEMIE’’.

  Oorspronkelijk ging het in de epidemiologie om besmettelijke ziekten [infectieziekten], vandaag de dag worden ook Milieu-, Hart- en Vaat- en andere ziekten epidemiologisch bewaakt met het doel, zo vroeg mogelijk maatregelen te kunnen nemen.

  Om zo’n ziektegeval [uitbraak] te kunnen berekenen, moet men begrippen definiëren, die voor de statistische beoordeling kunnen worden ingezet.

  Prevalent is het aantal betroffenen bij een bepaalde ziekte in een bepaald tijdbestek; daartegenover is de Incidentie;  het aantal toegenomen gevallen.

  Om terugkijkend vast te stellen, of bepaalde omstandigheden ziekmakend zijn, worden Case controle- of Cohort –studies uitgevoerd.
  Bij Case controle studies zoekt men de ziektegevallen van een bepaalde ziekte over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 20 jaar, tezamen en vergelijkt de levensomstandigheden van de zieke personen met die van niet-zieke personen of andere referentie groepen;
  bij Cohort studies worden bepaalde beroeps- of leeftijd –groepen met elkaar vergeleken.

  Men krijgt door vragen te stellen gegevens, met welke men Risicofactoren berekenen kan. Een Risicofactor van 1 betekent, dat er geen verschil tussen Controle en Ziektegevallen zijn; de Factor 2 betekent dat het risico twee maal zo hoog is een bepaalde ziekte te krijgen.

  Een fundamenteel probleem bij epidemiologische studies is, dat de onderzochte Criteria in hun belangrijkheid afgewogen worden, en daardoor onzekerheden in zich hebben.

  Het volgende is, dat er dikwijls té kleine Case getallen zijn, waardoor men dan niet met zekerheid zeggen kan, of de ziekte toevallig ontstaan is of aan omstandigheden toe te schrijven is.  Bijzonder moeilijk wordt het, wanneer één oorzaak, bijvoorbeeld een bepaald soort elektromagnetisch veld, verschillende symptomen oproepen kan.

  Alle veel gestelde vragen
 • Wat is het gevaar van een mobieltje bij onweer?

  In Londen werd een 15 jarig meisje tijdens het telefoneren met haar mobieltje door de bliksem getroffen en raakte zwaar gewond.

  In de meeste gevallen wordt de bliksem aan de lichaamsoppervlakte afgeleid zonder in het lichaam door te dringen [een zogenaamde Flashover], omdat de huidweerstand zo groot is. Daarom zijn de bliksems zelden dodelijk.
  Maar wanneer geleidende voorwerpen, b.v. metalen, vloeistoffen, met het lichaam verbonden zijn, wordt deze weerstand doorbroken en kan de stroom het lichaam binnendringen.

  Het geval van het meisje in Londen wijst erop, dat een mobieltje het risico met zich mee draagt, bij bliksem zware gezondheidsschaden te veroorzaken. Het meisje had in een park tijdens een onweer getelefoneerd en werd daarbij door de bliksem getroffen.
  Zij werd gereanimeerd en gered, maar kon zich niets van het voorval herinneren omdat ze een hartstilstand gekregen had.

  Toch was zij na een jaar nog steeds niet genezen, zat in en rolstoel en had lichamelijke, psychische en emotionele problemen.
  Daarbij komt nog een gat in het trommelvlies met verlies van gehoor aan het oor, waarmee ze met haar Handy getelefoneerd had.

  Bron: British Medical Journal [2006] 332, 1513 [24Juni];
  doi: 10.1136/bmj.332.7556.1513-b: Injury from lightning strike
  while using mobile Phone. 

  Alle veel gestelde vragen • Wat straalt daar zo?

  Elektrische apparaten geven elektromagnetische golven af.
  Hun biologische werking wordt in Watt per vierkante meter gemeten.

  De grenswaarde voor de mens ligt tussen de 4,5 en 9 Watt/m2.
  Dit is 4,5 tot 9 miljoen mikroWatt per vierkante meter.

  Verschillende disciplines bevelen toch duidelijk lagere waarden aan:
  ongeveer 1 of 0,1 Watt/m2, sommige zelfs rond 0,001 mikroWatt/m2.
  en zelfs daaronder!

  Op tien meter afstand van een GSM-site worden 0,2 Watt per vierkante meter [ 200.000 mikroWatt/m2] gemeten. Dit is 20 mikroWatt per vierkante centimeter. Deze straling is 217 Hz. gepulst en moet een factor 10 ernstiger genomen worden.

  Bij een magnetron op 1 meter afstand [bij de normale lekkage] 8 mikroWatt/cm2. Deze straling is ongepulst.

  Bij een GSM mobieltje bij je oor minimaal 3 mikroWatt/cm2.
  Deze straling heeft een hoofd pulsering van 217 Hz.
  Ook deze straling moet men een factor 10 ernstiger nemen.

  Tegenwoordig is er ook hevige kritiek op de DECT telefoon.
  Hun stralingsterkte van mobieltje bij het oor is ongeveer 2 mikroWatt/cm2. Zo ook het basisstation, maar dat straalt ook uit wanneer er niet gebeld wordt. Daarbij is deze straling gepulst met 100 Hz. En moet men dit een factor 10 ernstiger nemen.

  Over het algemeen kan men bij langdurige gesprekken beter een analoog mobiel [draadloos] toestel gebruiken.

  Nog beter is dan het gebruik van een vast, bedraad toestel.

  Alle veel gestelde vragen • Wat zijn de risico van UMTS?

  Castricum, 22juni ’06

  In 2003 heeft Prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn van TNO-FEL samen met CRF-I in Schaik en TNO-TM te Soesterberg in opdracht van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post{DGTP} van het Ministerie van EZ, VWS en VROM onderzoek gedaan naar eventuele effecten van UMTS op de mens. Het Ministerie van Economische zaken fungeerde hierbij als coördinator. Het onderzoek is uitgevoerd met een door de
  Medisch Ethische Toetsingscommissie goedgekeurd onderzoeksprotocol.

  Daar kwamen om kort te gaan, statistisch significante a-thermische biologische reacties naar voren die men niet verwacht had. Het TNO-onderzoek is uitgevoerd met lage veldsterkten, vergelijkbaar met die afkomstig van een basisstation waaraan men in de dagelijkse praktijk maximaal kan zijn blootgesteld.

  Besloten werd hier geen ruchtbaarheid aan te geven en het onderzoek in Zwitserland door onafhankelijke onderzoekers van de Forschungsstiftung Mobilkommunikation te laten controleren. Deze constateerden dat er geen aanwijzing was dat UMTS-velden gedurende relatief korte termijn; gezondheidsklachten veroorzaken.
  Tot zover dit Cofam-II onderzoek.

  Daar had staatssecretaris Van Geel op gewacht en riep van de daken dat UMTS geen kwaad kan en dat er nu geplaatst kon worden.

  De onderzoekers van Cofam-II hadden echter een voorbehoud gemaakt:
  ,,No conclusions can be drawn regarding short term-effects of cell Phone exposure
  or the effects of long-term base station-like exposure on human health.”

  Ofwel: er is nog meer onderzoek nodig.

  Alle veel gestelde vragen
 • Wat is de achtergrond van het verschijnsel Elektrosmog ?

  Voor zover we weten is de aarde de enige planeet in ons zonnestelsel die leven (zoals wij dat kennen) heeft voortgebracht. Alleen op aarde, en alleen in de onderste dunne laag van de atmosfeer en in water, is leven mogelijk.
  Om dat leven te behouden mogen de atmosferische gassen slechts weinig variëren ; alsook de luchtdruk, de hoeveelheid zonlicht en de temperatuur, het waterdampgehalte en het aandeel (schadelijke) straling uit het heelal en vanaf de zon. Worden deze natuurlijke grenzen overschreden, b.v. na een grote vulkaanuitbarsting of meteorietinslagen, dan had dat in het verleden grote gevolgen voor vele levensvormen op aarde.
  Vandaag de dag weten we alles van de samenhang tussen de zuurstofconcentratie in de atmosfeer of de intensiteit van ultraviolette straling en de biologische effecten daarvan.
  Hoe echter elementaire levensfuncties van elektromagnetische milieufactoren (voor zover het niet gaat over warmtestraling, zichtbaar ultraviolet licht of ioniserende straling) afhangen, beginnen we pas sinds kort te begrijpen. Dat komt omdat de biologische effecten van elektromagnetische velden, met veldsterktes en intensiteiten zoals ze in de in de natuur voorkomen, meestal niet zo duidelijk en direct zijn als effecten die b.v. het zuurstofgehalte in de lucht veranderen.
  Lange tijd was ook de complexiteit van het natuurlijke elektromagnetische milieu onbekend. Wanneer onderzoekingen ontbreken, ligt dat ook aan de speculatiemystieke geladenheid van het onderwerp. Zogauw de elektrische en magnetische velden ontdekt waren, alsook hun inwerking op de materie, werden deze krachten gebruikt om in het verleden postgevatte ideeën over invloeden op alles wat leeft, ‘wetenschappelijk te verklaren’. Storingen in het aardmagneetveld zouden verklaringen leveren over de samenhang tussen astronomische invloeden van kometen, planeetstanden en maanfasen op het uitbreken van ziektes en epidemieën.
  Veel wetenschappers en artsen waren bezig elektromagnetische velden en stromen te gebruiken om te genezen. Er waren er die hun klanten en patiënten wonderen beloofden die nooit uitkwamen. Dit kwam voort uit overgroot enthousiasme en deels uit winstbejag. Dit maakte dat de exacte wetenschap, uit angst voor hun reputatie, zich nauwelijks bezighielden met het probleem hoe elektromagnetische velden op levende wezens inwerkten.
  In de laatste twintig jaar is deze scepsis afgenomen. Aan de ene kant is duidelijk geworden dat elektromagnetische velden een belangrijke milieufactor zijn. Van de andere kant komen steeds meer aanwijzingen en bewijzen dat kunstmatige elektromagnetische velden mogelijkerwijs een risico voor de menselijke gezondheid zijn.
  De elektrische energie is nog steeds op zijn zegetocht, hij is zeer veelzijdig, zodat hij zich steeds sneller uitbreidt. De elektrische stroom is voor de één ‘het symbool voor vooruitgang’, terwijl hij voor de ander een toenemende bedreiging vormt. Terwijl de fabrikanten van elektrische apparaten (van scheerapparaat tot computer), de stroomleveringsbedrijven, beheerders van zendstations, en aan hun zijde vele wetenschappers , er als gewoonlijk van uitgaan dat alleen zeer sterke (normaliter niet voorkomende) elektromagnetische velden schade kunnen toebrengen, waarschuwen andere wetenschappers voor verdere verhoging van de elektromagnetische belasting. Deze laatsten duiden op de vele wetenschappelijke bevindingen die wijzen op een samenhang tussen elektrische en magnetische velden en de meest verschillende soorten storingen in het menselijk welzijn: onwel zijn, slaapstoringen, migraine, chronische depressies en bepaalde soorten kanker. Een toenemend aantal burgers, consumentenorganisaties en milieugroeperingen vragen naar lagere grenswaarden en wetten om de bevolking te beschermen tegen elektromagnetische velden.

  De klachten over hoogspanningsleidingen en zendparken in de buurt van woningen nemen gestaag toe. Onzeker zijn niet alleen de burgers, maar ook rechters, mensen van het openbaar bestuur en politiek, die voor toewijzingen en machtigingen verantwoordelijk zijn. De media grijpt het probleem weliswaar aan, maar meestal is er niet genoeg plaats of zendtijd om de nieuwste schrikbeelden onder de bevolking voldoende te belichten. Op deze wijze veroorzaken ze meer behoefte aan grondige informatie dan dat ze zelf kunnen bevredigen.

  Ethische problematiek
  Het lijkt zinvol en op grond van de huidige wetenschap gerechtvaardigd een internationale commissie samen te stellen, die de ethische kant van het elektrosmogprobleem gaat onderzoeken. Het kan niet zo zijn dat de grenswaardebepalingen ten aanzien van emissies uit een hoek komen die daardoor schade zou kunnen lijden.
  Te onderzoeken valt:
  n Wat kan men van een groep mensen, wat in het bijzonder van een enkele mens t.o.v. de     algemene bevolking, t.a.v. lichamelijke belasting, hinder, klachten en ziekten vergen?
  n Men kan op z’n minst proberen definities te geven om vast te kunnen stellen waar de grens ligt tussen effect, werking van algemene aard of beïnvloeding van de levenskwaliteit aan de ene kant en de beschadiging ofwel schadelijke werking aan de andere kant, waarbij men rekening houdt met statistisch relevante samenhang.
  n Speciaal moet men acht slaan op statistische uitschieters en daarmee op de vraag door welke ‘zekerheidsfactor’ bij de invoering van maximaal toelaatbare c.q. magnetische belastingen met deze ‘uitschieters’ rekening wordt gehouden om ook deze bijzonder betrokken personen te beschermen, maar zonder daardoor extreme consequenties uit te lokken.
  n Een zakelijke en neutrale informatie en voorlichting naar de bevolking toe.

  Inschatting van risico en gewin?
  We leven niet meer in de tijd dat verschillende kleuren verf op kleding en huid van de schilder hoorde, dat de molenaar wit en de schoorsteenveger zwart was en dat de machinist van een stoomlocomotief tegen as en rookdeeltjes werd aanbevolen zijn snor en baard maar te laten staan.
  Wat betreft elektromagnetische velden als de gezondheidsbelastende factor in de werksituatie hebben we een tweeslachtige situatie:
  n Aan de ene kant zeer ernstig te nemen aanwijzingen op sterk verhoogde risico’s voor de gezondheid en meetrapporten die duiden op hoge belastingen van elektromagnetische velden op de werkplek.
  n Aan de andere kant zeer hoge grenswaarden en zo goed als geen systematische onderzoekingen t.a.v. exposities thuis.

  Laten wij de mensen, die menen last te hebben van het binnenklimaat, eens het voordeel van de twijfel te geven en zien of we verbeteringen kunnen aanbrengen.
  We zullen merken dat de klachten afnemen, dat het ziekteverzuim terugloopt, dat de werknemers zich prettiger gaan voelen.

  En dan ook nog: Wanneer een werkgever b.v. op de hoogte is van op het kantoor voorkomende statische ontladingen, wordt hij door de Arbeidsinspectie en de Arbo-dienst aansprakelijk gesteld voor eventuele ongelukken die daardoor veroorzaakt kunnen worden, ook als er aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften is voldaan.

  Alle veel gestelde vragen • Wat weten we van de Extreem Laag Frequente elektrische velden?

  “E.M.C.” (ElektroMagnetische Verdraagzaamheid), heet sinds 01-01-’96 de gesanctioneerde wetgeving voor elektromagnetische emissies. Bedoeld om gevoelige technologiën te beschermen. Een E.M.C. (ook wel C.E.) voor mensen is er niet. Dat is natuurlijk niet zo belangrijk; zijn de hersenen minder waard dan een computer??
  Iedere fabrikant is verplicht zijn elektronische apparatuur zo te vervaardigen en af te schermen, dat zij andere apparatuur niet kan storen.
  Een technisch apparaat, wat zóveel spanning vertoont als menig in bed liggend mens, is dankzij E.M.C. ondenkbaar. Een technisch apparaat waarop een aktieve of passieve spanningzoeker gaat branden is volgens E.M.C. verdacht en moet gerepareerd worden. Een computerchip gaat bij veldsterkten, die voor ménsen door de Gezondheidsraad toegelaten worden, kapot. Door de invloed van veldsterkten, die officieel voor mensen worden toegestaan, vallen gevoelige technologiën uit, programma’s worden verstoord, rekenmachines verrekenen zich, EEG’s en ECG’s vertonen valse curven, bij Tv’s en PC’s wisselen de kleuren en het beeld gaat flakkeren en dansen.
  Zweden doet intensief wetenschappelijk onderzoek naar “Elektrosmog”. Computerbeeldscher-men worden sinds 1995 over de hele wereld volgens de actuele Zweden-Norm verkocht, om zich voor straling te beschermen. Het Zweedse National Council for Metrology and Testing heeft deze normen, samen met de Zweedse regering, Arbeidersbonden en verschillende wetenschappelijke instituten, ontwikkeld. Ze heten MPR-II en TCO normen. De aktuele  MPR-II-norm zet voor laagfrequente elektrische wisselvelden op 50 cm afstand in het frequentiebereik I, van 5 tot 2000 Hz, op 25 V/m.
  Voor frequentiebereik II, van 2000 Hz tot 400 kHz, 2,5 V/m.
  Vanaf 1-01-2000 wordt deze overgangsnorm vervangen door de Zwedennorm “T.C.O 99.”. Zij is nòg scherper gesteld. In plaats van 50 cm meetafstand, nog maar 30 cm. In frequentiebereik I nog slechts 10 V/m en in bereik II nog slechts 1 V/m. In de vrije ruimte mag men dit beslist niet meten! Hierbij steken de Gezondheidsraadaanbevelingen, de W.H.O.-normen en die van I.R.P.A. toch wel komisch af; Grenswaarde-vergelijk elektrische velden 50 Hz:

  1. G.R.-W.H.O.-I.R.P.A. (bevolking)    5000 V/m.
  2. Zwedennorm M.P.R.II (50 cm afstand)    25 V/m.
  3. Zwedennorm T.C.O. 99. (30 cm afstand)   10 V/m.
  4. Aanbeveling kritische wetenschappers   <10 V/m.
  5.
  Bouwbiologie: • slaapplaats
  • werk
   
  <1 V/m.
  <5 V/m.

  Honderden kritische wetenschappers, werkend aan universiteiten over de gehele wereld worden in het rapport van de Gezondheidsraad 1992 niet eens in hun literatuurlijst genoemd. Wel echter mensen, die op een of andere manier binding met het bedrijfsleven hebben. En die hebben dan ook nog zwijgplicht bij onderzoeksresultaten.
  Wat maakt elektriciteit zo riskant? Waarom worden mensen na een Elektrosmog-sanering gezond? Zijn het de velden? De lichaamsspanning, of de stromen die in het lichaam worden opgewekt? Of de invloed op het ruimteklimaat? Verandering van Lucht-Ionisatie? Zijn het de frequenties, of de mengsels daarvan? Misschien de harmonischen of spanningsspitsen in het net of veldsterkteveranderingen? De gevoeligheid tijdens de slaapfase, conditie, immuunsysteem, voorgeschiedenis, ziektebeeld, ouderdom, overgevoeligheid of iets onbekends? Of een samenspel van verschillende factoren? Het is verstandig uw huis op velden, golven en straling te laten controleren en te saneren. Zo lang er nog te veel onzekerheden zijn is het motto:
  Baat het niet, het schaadt ook niet en meten is weten. 

  Alle veel gestelde vragen • Wat weten we van de Extreem Laagfrequente Magneetvelden?

  Ik hou van stroom. Stroom heeft zo z’n voordelen. Het stelt mij in staat naar Pavarotti te luisteren, geeft licht in de duisternis en doet de was.
  Maar stroom heeft ook zo zijn nadelen en die uiten zich onder andere in ónnatuurlijke, magnetische wisselvelden. Die vindt men niet alleen bij hoogspanningsleidingen, maar ook rond de ondergrondse kabels!! Overal waar stroom loopt kan men ze vinden. Ze zijn in de praktijk nauwelijks af te schermen., wat komt door hun lange golflengte; 50 Hz = 6.000 km.
  Alle wetenschappers zijn het erover eens dat de uitstoot van het kanker remmende hormoon Melatonine door magnetische wisselvelden geremd wordt. Melatonine regelt ook ons slaap-waak ritme. Een verandering in deze huishouding leidt tot slaapstoornissen, stress en ziekte. Laten we hopen dat de grenswaarden voor elektrosmog sneller tot stand komen dan die van bv. Röntgen, Asbest, Formaldehyde, Nitraten en Autogassen. Misschien is de bevolking het zat om in het spel ‘Economische Groei, tegen Volksgezondheid’, altijd aan het kortste eind te trekken. Wie gelooft tegenwoordig nog in de sussende taal van vertegenwoordigers van industrie, wetenschap, reclame en politiek? Zeker niet de zelfs middelmatige consument!
  Ook voor magnetische wisselvelden hebben we in Nederland geen wettelijke normen om de mens en zijn omgeving voor elektrosmog te beschermen. We hebben enkel ‘aanbevelingen’. Maar misschien één ‘officiële’, de DIN/VDE-norm 0848 voor werklui ‘5 Miljoen n.T.’! Maar zelfs als ik op de hoogspanningsdraden ga koordansen, kan ik zóveel niet meten.
  Minder onder de noemer Voorzorg, maar meer omdat men zich van biologisch gevaar bewust is, hebben Zweedse wetenschappers samen met de regering en arbeidsbonden; de reeds in het vorige stukje genoemde MPR-2 richtwaarden voor magnetische wisselvelden vastgesteld. Monitoren mogen geïmporteerd, nóch gefabriceerd worden in Europa, zónder aan deze normen te voldoen! Vanaf 1-01-2000 wordt deze norm door een scherpere norm, de T.C.O.99 afgelost. Wordt het niet tijd dit ook voor T.V.toestellen te laten gelden ! De enige afscherming die voor hen geldt is de voorgeschreven kijkafstand .
  Grenswaarde-vergelijk magnetische velden 50 Hz:

  DIN/VDE 0848 arbeidsplaats 5.000.000 n.T.
  DIN/VDE 0848 bevolking                                     

  400.000 n.T.

  Wereld Gezondheids Organisatie (W.H.O.)                           

  100.000 n.T.

  Internationale stralingbescherming commissie (IRPA)             

  100.000 n.T.

  DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (EEG)                 

  200 n.T.

  DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (ECG)                 

  400 n.T.

  Zweedse norm MPR-2 (50 cm afstand)                           

  250 n.T.

  Zweedse norm TCO -99(30 cm afstand)                                       

  200 n.T. 

  Zweedse aanbeveling voor hoogspanningleidingen
              bij speelplaatsen en scholen e.d.*
  200 n.T.
  Aanbeveling kritische wetenschappers
  100 n.T.
  n Bouwbiologie:  slaapplaats
                          werkplek
  20 n.T.
  100 n.T. 

  *Of 80 meter afstand
  Elektro-sensibelen worden wel uitgelachen. Logisch, niet iedereen die denkt elektro-sensibel te zijn is het ook. Logisch óók, dat veel elektro-sensibelen helemaal niet weten dat ze het zijn.
  Ik wil niet weten hoeveel elektro-sensibelen jarenlang lijden; artsen, alsook ziekenfondsen, zonder resultaat lastig vallen en nooit aan het aspect van elektro-sensibiliteit denken. Meestal worden ze als dwazen bestempeld en in de hoek van psychosomatische ziekten gedrongen. Zo lang er nog zoveel onzekerheden bestaan kan het geen kwaad uw huis op velden, golven en straling te laten controleren en te saneren.

  Alle veel gestelde vragen • Wat zijn de Natuurkundige stellingen in de elektrobiologie

  Onze, door energietechnische centrales opgewekte elektriciteit, heeft een frequentie van 50 Hz. Bij deze frequentie moet men de eigenschappen van het elektrische veld en die van het magnetisch veld apart van elkaar bekijken. Het gaat bij energietechnisch opgewekte straling dus om onafhankelijke elektrische en magnetische wisselvelden. De bedrijfsspanning bepaalt de elektrische veldsterkte, terwijl de door de leiding vloeiende stroom daarop geen invloed heeft. Daarentegen hangt de sterkte van het magneetveld vrijwel alleen af  van de sterkte van de vloeiende stroom; hier speelt de bedrijfsspanning geen rol.
  Dit heeft voor het nu navolgende grote consequenties. Stelt u zich een 380 V en 100 Ampere systeem voor. Deze ontwikkelt in zijn omgeving een praktisch even sterk magneetveld op als een 380.000 V en 100 A systeem van een hoogspanningsleiding. Dit terwijl de kapaciteit een factor 1000 verschilt. Alleen de ontwikkelde elektrische veldsterkten verschillen duidelijk. Wanneer men dit constateert zijn de consequenties verstrekkend. Men ziet namelijk dat met betrekking tot het magneetveld niet alleen om die van hoogspanningsleidingen uitgaande spanningen gaat, maar in het algemeen ook om de in de levenssfeer van de eindverbruiker aanwezige 220/380 V verzorging aanwezige situatie, in deze inzichten te betrekken. Nu verder volgens de Maxwell-theorie: heerst er tussen twee elektroden een wisselspanning (bv. 50 Hz), dan ontstaat er tussen de beide elektroden een elektrisch wisselveld, dat in hetzelfde ritme van polariteit verandert. De voortdurende ladingsveranderingen aan de elektroden roepen een aan een magneetveld gekoppelde wisselstroom op die normaliter , in tijd, alleen wat frequentie betreft, met wisselspanning overeenkomt. Meestal is de kapaciteit tussen beide elektroden beslissend voor de sterkte van de vloeiende wisselstroom. Dit geldt speciaal, wanneer binnen een gesloten stroomkring (die hiervoor nodig is), de door kapaciteit C en kringfrequentie w gevormde blindweerstand xc, voldoende groot is tegenover de andere, zich in de stroomkring bevindende weerstanden (bv. aardingsweerstanden, inwendige weerstanden van spanningsbronnen, etc.). [xc = 1/w´C. Kapacitieve blindweerstand xc, Kapaciteit C.]
  Dit heeft onder andere voor mensen consequenties! Zijn lichaam komt, in een dergelijk wisselveld, wat bv. in het bereik van een hoogspanningsleiding bestaat, overeen met een elektrode. Vervolgens vloeit er door zijn voldoende geaard lichaam een overeenkomstig grote wisselstroom, ofschoon hij geen lichamelijk contact met spanning- of stroomvoerende delen heeft.
  Het elektrische veld EL® in het bereik van een hoogspanningsleiding, influenceert aan het lichaamsoppervlak van de mens, elektrische ladingen, die zich door het wisselveld van 50 Hz voortdurend ompolen. Hierboven een momentopname. De daardoor bepaalde lading toe- en afvoer vormt een 50 Hz wisselstroom I. De grootte hiervan is afhankelijk van de elektrische veldsterkte (of technisch, rekeninghoudend met de draaistroominstallatie; door de bedrijfsspanning U~) en door de tussen de luchtkapaciteit CL van de tussenlichaam en leidingssysteem bestaande blindweerstand xc. De totale stroom, die hierbij door iedere voet naar de aarde loopt, is ongeveer 8´10-6 Ampère per kV/m elektrisch veld(EL®). Dat komt overeen in het lichaam met een gemiddelde stroomdichtheid van 30´10-9  Ampère/cm2, die in het lichaam een elektrisch veld EK® doet ontstaan.  Zie boven: In het menselijk lichaam wordt door een magnetisch wisselveld B® (zoals door elk soort vloeiende stroom I ontstaat), een wervelstroom - stroomdichtheid = j® - geïnduceerd (hier een momentopname), die in samenhang met hoogspanningsleidingen en, wat betreft de grootte, van de door het elektrisch veld veroorzaakte kapacitieve lichaamsstroom te vergelijken is. Met een onderscheid: Het magneetveld doordringt als veroorzaker, in tegenstelling met het elektrische veld, praktisch elke materie die hier een rol speelt, zoals: bomen, struiken, betonvloeren en wanden, daken, kelderfundamenten, de grond en natuurlijk het menselijk lichaam, ongehinderd. Er is dus tegen magneetvelden praktisch geen werkzame afscherming.

  Stellingname in de elektrobiologie

  De mens is ontstaan en geëvalueerd hier op aarde. Zijn zintuigen, biologische ritmen, lichamelijke en geestelijke signaalverwerking, afweersystemen en vegetatieve weerstand en zijn natuurkundige samenstelling, zijn op deze wereld geschapen. Zijn ogen zien frequenties van licht en kleur. Zijn oren horen geluidsfrequenties die voor hem van belang zijn. Zijn gevoel de frequenties van warmte en trillingen. Elk deel en orgaan van zijn lichaam heeft zijn eigen frequentie.

  Overzien wij nu het natuurlijke frequentiegebied van de elektromagnetische straling:  Schaalverdeling in Hz

  (1Hz = 1 complete Ù trilling per seconde)

  en de nu algemeen voorkomende, kunstmatige elektromagnetische straling:


  dan zien we een chaos van gillende en krijsende signalen,
  die we met onze lichamelijke sensoren niet kunnen waarnemen, maar die ons voortdurend belasten, en die vroeger niet bestonden. Dit alles is in de laatste 80 jaar ontstaan. We zien, dat er in het natuurlijke bereik vroeger enorme leemtes en stiltes waren, die nu geheel gevuld zijn met kunstmatige elektromagnetische straling, die ons lichaamsvreemd is, die we niet zien, horen of voelen kunnen. Ons afweersysteem is voortdurend in de weer, ook ‘s nachts als we moeten slapen en regenereren. Jonge kinderen, oudere mensen en mensen met een verzwakt afweersysteem zijn kwetsbaar voor deze kunstmatige, ongecontroleerde invloeden. Maar omdat wij ze niet kunnen herkennen, hebben wij ook geen mogelijkheid ze te ontwijken. Een hete kachel raak je niet aan en bij te sterke geluiden sluit je je oren, zoook je ogen bij fel licht. Het heeft 40 jaar geduurd eer we erachter kwamen, dat asbest gevaarlijk was en nog eens 20 jaar voor het verboden werd. In Japan duurde het 50 jaar - twee volle generaties - eerdat men, aan de hand van geboortemutaties, erachter kwam, dat zelfs de lichtste radioactieve straling bij langdurige blootstelling (dosis equivalent) de mens in zijn evolutie aantast. Tegen hoge belastingen kan de mens zich beschermen; aan de hand van reacties op korte termijn kunnen wij herkennen en vermijden. Voor al het andere moeten wij beschermd worden door onze geleerden, die door langdurige onderzoeken, weet kunnen krijgen van de risico’s die de mens loopt bij de voortdurende uitbreiding van de elektromagnetische vervuiling.

  Alle veel gestelde vragen


 • Wat kan er nog meer worden gemeten?

  Speciaal voor het binnenklimaat kunnen de volgende aanvullende metingen verricht worden:

                                               Inclinatie van aardmagneetveld
                                               Lucht-Ionen en Ionisatie
                                               Temperatuur
                                               Luchtvochtigheid
                                               Fijnstofmetingen
                                               Computers conform TCO’99
                                               Zuurstof
                                               CO2.
                                               CO.
                                               O3.